Personuppgiftslagen – GDPR – Nytt regelverk från 25 maj 2018

Saltour AB hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (GDPR).
På svenska Dataskyddsförordningen, DF.

Vi använder uppgifterna för att kunna ge dig service rörande resebokningar via e-mail, sms, telefon och ibland via vanligt brev. Saltour AB lämnar enbart ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners (som flygbolag, hotell, bussbolag, rederier) för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Den rättsliga grunden är att vi ska kunna ”fullgöra ett avtal”.

Vi sparar dessa uppgifter så länge vi har avtal om resebyråtjänster med dig eller din arbetsgivare. Viss typ av uppgifter måste vi behålla i enlighet med skattellagstiftningen. Vi delar aldrig med oss av dessa personuppgifter i annat syfte än ovan. Vi från tid till annan använda dessa uppgifter själva i syfte att informera dig om nyheter och förändringar som påverkar vårt uppdrag att utföra resebyråtjänster.

Ansvarig för hantering av personuppgifter på Saltour AB är Per Ingels.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att sända ett mail till info at saltour.se.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller resebeställningar, uppföljning och information.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier/passkopior
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll t.ex. särskilda önskemål om platsreservation (s.k. seating) samt önskemål om specialmat (flyg)
 • Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi inhämtar inte dina personuppgifter utan samtycke. Det gör vi genom att låta dig fylla i och sända oss vårt formulär Resenärsprofil 2018. Detta finns för nedladdning under fliken; Bli kund. När du sänder in den eller ger oss dina uppgifter via telefon eller besök ger du oss samtidigt ditt samtycke till att vi registrerar dina uppgifter i våra bokningssystem.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt (resenärsprofil)
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har policys för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Saltour AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Som registrerad hos Saltour AB har du följande rättigheter:
 • Du har rätt att när som helst få registerutdrag på vilka personuppgiftsbehandlingar som finns registrerade om dig hos oss.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att begära att Saltour skall radera dina personuppgifter under följande förutsättningar:

Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in för.
Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 • Rätten att Saltour raderar personuppgifter gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter som till exempel resenärsprofiler.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Saltour kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du VD Per Ingels via telefon: 0708 575 112 eller via e-post per.ingels at saltour punkt se

Affärsresor

Affärsresor
Statistik och uppföljning
Se din resplan
24 timmars service
Varför anlita Saltour?Varför anlita Saltour?
Läs mer här ❯
Bli Saltourkund ❯